Openbaar onderwijs

Openbaar Onderwijs berust op 6 kernwaarden. Die kernwaarden zijn de basis van alles wat wij op school doen en van alle keuzes die we maken. U vindt ze op allerlei manieren terug in de school. De kernwaarden zijn:

1. Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond;

2. Iedereen benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij vragen van leerkrachten dat zij kunnen en willen handelen volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs;

3. Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden. Het betekent overigens niet dat alle ideeën getolereerd hoeven te worden. Er wordt uitgegaan van respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving en wetgeving;

4. Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de democratische rechtstaat. Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische rechtstaat zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen;

5. Van en voor de samenleving

Een openbare school is van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders, leerlingen en personeelsleden actief worden betrokken bij besluitvorming. Openbaar onderwijs wordt vanuit overheidswege gegeven;

6. Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk onderwijs in de eigen richting. Verschillen horen in de samenleving. Daarom krijgen de verschillen tussen mensen, culturen en geloven ook veel aandacht.

© OBS Klavertje Vier | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®